نشست علمی آذر ماه

سخنران: دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

موضوع سخنرانی: زن در حکایات عطار نیشابوری  

در پی سلسله سخنرانی های ماهانه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، عصر روز چهارشنبه 6/9/1387ش. سخنرانی خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان با عنوان "زن در حکایات عطار نیشابوری" با حضور تعدادی از اساتید، پژوهشگران، اعضای انجمن و علاقمندان به مباحث تاریخی و مطالعات زنان در محل دفتر انجمن برگزار شد. استادیار دانشگاه الزهراء در این زمینه سخنانی ایراد فرمودند که خلاصه آن بدین شرح می باشد:

میان آثاری که به عطار نسبت می دهند، د رتعلق چهار مثنوی مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه و منطق الطیر به وی تردیدی نیست. فرید الدین عطار نیشابوری روح دریایی خود را با شوری شیرین در حکایات و تمثیل ها عرضه می دارد و معانی نغز و مفاهیم گرانی را در تبیین معارف و دیدگاه خود بدین صورت بیان می دارد. در بسیاری از حکایات این مثنوی ها از شخصیت زنان بهره گرفته شده و در ترکیب ساختاری قصه ها، کاردکردی مؤثر از ایشان به دست داده شده است.

دکتر فقیه در ادامه افزود: نسبت استفاده از شخصیت زنان در این حکایات با دیگر انواع شخصیت ها قابل ملاحظه است و تناسبی عادلانه در آنها دیده می شود. مقام و شخصیت زن در بسیاری از حکایات محترم است و مفاهیم ارزنده ای از زبان و کنش ایشان ابلاغ می شود. صفات زنانه به نیکی در ساختار حکایت مورد بهره برداری قرار می گیرد و ننگ و عار شمرده نمی شود.

به نظر می رسد که دیدگاه عطار که سابقه ای درخشان در حکمت و دانش دارد درباره زنان به صورت عرفانی متعالی در این حکایات متجلی است که به خلاف روزگار خود شخصیت زن را همچون مرد در راه کمال و انسانیت تبیین می کند.

 

/ 1 نظر / 47 بازدید
مهیاد

ایشان یعن ملک مرزبان بهتر است کمتر از لغات بیگانه غربی استفاده کند