زن در طنز مشروطه

"رويا صدر "مقاله اي را با عنوان "چهره زنان در طنز مشروطه" در همايش ايران، يكصد سال پس از مشروطه، نگاه به گذشته و چشم‌‏انداز آينده ارائه كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و انديشه ايلنا ، در مقاله "رويا صدر " آمده است:
حركت مشروطه نقطه عطفي در طنز ايران است كه آن را از نظر ساختار و محتوا دچار تحول ساخته است , توجه به حقوق زنان و آزادي نسوان به عنوان يكي از مولفه‌‏هاي رويكرد مدرنيستي مشروطيت , از ابعاد مهم اين تحول است كه در راستاي نگاه اصلاح طلبانه حركت مشروطه به مناسبات اجتماعي , فرهنگي و خانوادگي شكل مي گيرد و در مسائل نگاه اصلاح طلبانه حركت مشروطه به مناسبات اجتماعي , فرهنگي و خانوادگي شكل مي گيرد و در مسائل زنان به نگاهي نقاد مي رسد . اين نقد ماهيتي دو گانه دارد؛ اولي در رويكردي درد شناسانه متجلي مي شود كه متضمن نقد باورهاي خرافي, جهل و بي سوادي زنان است و وجه دوم نقد نهايتا به همدلي مي انجامد. اين مقاله در تلاش است تا از رهگذر بررسي مهمترين آثار طنز مشروطه ( از زاويه نگاه نوع برخورد با زنان ) سير تحول اين حركت را بررسي كرده و سپس از طريق مقايسه ميان آثار دو طنز نويس اصلاح طلب و پيشرو معاصر يكي از و ديگري از دوره حاضر (دهخدا و صابر ) به بررسي چگونگي ايجاد تحول در شكل بندي و نوع برخورد با مسائل جنسيتي در طنز معاصر بپردازد .

/ 0 نظر / 19 بازدید