چندهمسری و اسلام منتشر شد

کتاب چندهمسری واسلام نوشته دکتر صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران،توسط کمته پژوهش انجمن منتشر شد . این کتاب که حاوی مقاله تفضیلی پیرامون جایگاه چندهمسری در اسلام است، توسط مولف آن به خوبی موفق به ابهام زدایی از ضرورت این مسئله در شرایط زمانی و مکانی موجود شده است . این کتاب شامل پیش گفتاری از انجمن و مقدمه مولف و نیز فهرست انتشارات انجمن است .

/ 0 نظر / 19 بازدید