دوره تکمیلی کارگاه آموزشی سندشناسی

به دنبال استقبال پژوهشگران تاریخ از کارگاه آموزشی سندشناسی توسط استاد عماد شیخ الحکمایی که در دفتر انجمن برگزار شد، دومین کارگاه نیز روز پنج شنبه 16/8/87ش. به اجرا درآمد. در این جلسه شرکت کنندگان با واکاوی عمیق یک نمونه سند، پس از بازنویسی آن به طور عملی با سرفصل های مختلفی که در بررسی اسناد باید مورد توجه قرار گیرد، آشنا شدند. این سرفصل ها به شرح ذیل هستند:

آشنایی با ادبیات فارسی، تاریخ و فرهنگ، جامعه شناسی، ادبیات عرب، فقه و حقوق، رسم الخط و واژه شناسی

در خاتمه با توجه به تمایل شرکت کنندگان به استمرار این آموزش ها از استاد شیخ الحکمایی درخواست شد در صورت وسعت وقت دوره تکمیلی سند شناسی را برگزار کند.

/ 0 نظر / 46 بازدید