جلسات هیأت مدیره انجمن

 جلسات هیأت مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ طبق روال همیشگی، هر دو هفته یکبار با حضور اعضای هیأت مدیره و بازرس برگزار می شود.

جلسه آذرماه، پس از مبادله اخبار گوناگون در حوزه تاریخ و مطالعات زنان، خانم محتشمی پور رئیس هیأت مدیره انجمن گزارشی از سفرشان را به بلژیک جهت شرکت در همایش بین المللی «زنان و سیاست» که توسط پارلمان بروکسل، کمیساریای روابط بین الملل، مؤسسه برابری زنان و مردان و چندوزارتخانه این کشور ترتیب داده شده بود ارائه داد. در ادامه مروری بر فعالیت های هفته های اخیر انجمن شد و بر زمان بندی جلسات کمیته (پژوهش، آموزش و تشکیلات) تأکید گردید. موضوعات دیگری پیرو امور جاری انجمن مطرح گردید که اهم آنها عبارتند از:

-         پی گیری مستمر مسئولین کمیته ها در ارتباط با امور مربوطه و ارائه گزارش

-         پی گیری فعالیت های شعب در بخش های پژوهشی

-         تصمیم گیری در باب برگزاری کلاس های آموزشی و پی گیری آن بوسیله کمیته آموزش

بحث سمینار سال آینده، آخرین دستور کار هیأت مدیره بود که نظرشان را در مورد اعضای هیأت علمی ارائه کردند و مقرر گردید روز سه شنبه 3/10/1387ش. اولین جلسه هیأت علمی در دانشگاه الزهراء با حضور اساتید و اعضای کمیته پژوهش برگزار شود.

همچنین در باب انتشار فراخوان مقالات مقرر گردید بعد از تشکیل جلسه هیأت علمی، فراخوان سمینار به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. همچنین مکاتباتی برای حمایت از سمینار با مراکز و مؤسسات صورت گیرد.

/ 0 نظر / 72 بازدید