ما و گفتگوی تمدن ها

افتخار بزرگی بود برای ایران این که مبدع ایده ای باشد که مقبولیت جهانی یابد : ایده گفتگوی تمدن ها در برابر نظریه جنگ تمدن ها که جهان را به سوی اضطراب و نا امنی می برد . از ایران و فرهیختگان ایرانی که تکیه بر میراث زرین فرهنگ و تمدن پارسی دارند، ابتکار در ارائه ایده هایی جهانشمول و قابل پذیرش برای همه آزاد اندیشان صلح طلب، انتظاری عبث نیست . اما معماری گفتگوی تمدن ها تنها در فضایی آرام و بی تنش ممکن است . فضایی که همه جهانیان، امروز مشتاقانه آن را انتظار می کشند . از ایده گفتگوی تمدن ها نه تنها فرهیختگان و اندیشمندان عالم، بلکه دولتها استقبال کرده اند و ما خود بیش از همه نیازمند گفتگوییم . گفتگویی درون فرهنگی برای رسیدن به انسجام درونی و تلاش برای ایجاد فضا و زمینه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، وظیفه همه ما دلسوختگان دردمند است که با غور در تاریخ نقاط آسیب پذیر را در مقاطع مختلف تاریخ می شناسیم و همراه با مردم آن زمانه رنج کشیده ایم و اینک به جای افسوس، درپی عبرتیم . ما از گفتگو با همه الزامات آن استقبال می کنیم و همه اندیشمندان را به آن دعوت می کنیم .

روز گفتگوی تمدن ها مبارک49.gif

/ 0 نظر / 20 بازدید